Hải Phòng thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư

UBND TP.Hải Phòng mới đây đã có quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng là Tổ trưởng Tổ công tác.

Bên cạnh đó, còn có ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố là Tổ phó Thường trực Tổ công tác. Thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các Sở, ngành chức năng liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện nơi có các Dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là thực hiện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính từ cấp Sở, ban ngành, địa phương. Từ đó đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Thực hiện rà soát các dự án đầu tư chậm triển khai do các vấn đề vướng mắc phát sinh để có hướng xử lý, tránh lãng phí nguồn lực đất đai, gây mất mỹ quan đô thị và an toàn công trình.

Rà soát nội dung bất cập, có sự chồng chéo, mẫu thuẫn giữa các quy định pháp luật có liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc chung cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng.

Các Sở, ban, ngành, địa phương có nhiệm vụ cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, cử cán bộ và giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của cơ quan đó.

Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo UBND thành phố định kỳ 3 tháng/lần hoặc đột xuất theo quyết định của Tổ trưởng Tổ công tác hoặc theo yêu cầu của UBND thành phố về tình hình, kết quả, tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Tổ công tác chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định này và Quy chế hoạt động của Tổ công tác.

Tổ công tác làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên và người đứng đầu, các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về công việc được phân công theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao. Đảm bảo kịp thời giải quyết, tháo gỡ, xử lý khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư và dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Các thành viên Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và sử dụng bộ máy, nhân sự của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ đối với nội dung thuộc chức năng và chuyên ngành quản lý theo phân công của Tổ trưởng Tổ công tác.