Với các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf, nếu có hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải ra quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi để chọn nhà đầu tư.

Đây là một trong những nội dung trong dự thảo Thông tư hướng dẫn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến.

Theo dự thảo, điều kiện đấu thầu dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf bao gồm: Thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, thuộc khu đất do Nhà nước đang quản lý, sử dụng mà sẽ được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư được chấp thuận

Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo quy định của pháp luật; Không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.


Ảnh minh họa

Theo dự thảo, trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm hoặc có nhiều nhà đầu tư đăng ký nhưng chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu thì thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Nếu có hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải ra quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi để chọn nhà đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phải đăng tải danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu trên hệ hống mạng đấu thầu quốc gia hoặc thông báo kết thúc thủ tục công bố danh mục dự án trong tường hợp không có nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm.

Cơ quan quản lý đưa ra nhiều tiêu chuẩn để đánh giá hồ sơ dự thầu.

Trong đó, có tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá về kỹ thuật, gồm tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, sự phù hợp của mục tiêu dự án do nhà đầu tư đề xuất với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực.

Thêm vào đó là tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá về tài chính, thương mại, trong đó có tiêu chuẩn về tổng chi phí thực hiện dự án, giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

Với trường hợp nhà đầu tư là công ty liên danh, nhà đầu tư đứng đầu liên danh phải có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 30%, từng thành viên trong liên danh có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 15%.