Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 943/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tháo gỡ vướng mắc về thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa ra vào kho ngoại quan đối với doanh nghiệp ưu tiên.

Tổng cục Hải quan cho biết, Điều 10 Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính và Điều 86, Điều 93 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 01/4/2015 của Bộ Tài chính quy định, nguyên liệu, linh kiện, phụ tùng phục vụ sản xuất của doanh nghiệp ưu tiên mua từ kho ngoại quan được giao nhận nhiều lần, nhập khẩu hàng hóa trước, khai hải quan sau, việc khai hải quan sau trong thời hạn tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch hàng hóa.

Tuy nhiên, định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan thì chỉ tiêu số tờ khai hải quan là chỉ tiêu bắt buộc để thực hiện thủ tục kiểm tra, giám sát hàng hóa ra khỏi kho ngoại quan.

Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp ưu tiên theo quy định của pháp luật được nhập khẩu hàng hóa trước, khai hải quan sau và trong thời gian Phần mềm quản lý kho ngoại quan chưa kịp nâng cấp, sửa đổi phù hợp quy định của pháp luật, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan lập phiếu xuất kho thủ công theo mẫu quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Đồng thời, sau khi doanh nghiệp ưu tiên đăng ký tờ khai hải quan theo quy định thì doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan cập nhật vào hệ thống, lập phiếu xuất kho trên hệ thống theo số tờ khai hải quan theo quy định.

Lượng hàng xuất kho trên phiếu xuất kho được lập trên Hệ thống bằng tổng lượng hàng đã được xuất kho trên các phiếu xuất kho thủ công trong tháng và đã được khai trên tờ khai hải quan.