Giá chuyển đổi theo DXG sẽ căn cứ tình hình TTCK tại thời điểm phát hành, Công ty giao và uỷ quyền cho HĐQT nghiên cứu, kiến nghị mức giá chyển đổi cụ thể, không thấp hơn 62.000 đồng/cp.

HĐQT Đất Xanh (DXG) vừa thông qua chủ trương thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị dự kiến 300 triệu USD. Đối tượng phát hành là đối tác chiến lược tổ chức nước ngoài, kỳ hạn trái phiếu dự kiến 5 năm, không có tài sản đảm bảo.

Giá chuyển đổi theo DXG sẽ căn cứ tình hình TTCK tại thời điểm phát hành, Công ty giao và ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, kiến nghị mức giá chuyển đổi cụ thể, không thấp hơn 62.000 đồng/cp.

Nội dung này sẽ được trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 tới đây. Công ty cũng vừa công bố dự thảo tài liệu hợp ĐHĐCĐ với kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 11.000 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế (LNST) thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.400 tỷ đồng, tăng gần 21% so với thực hiện năm 2021. Cổ tức năm 2022 dự kiến 20%.

Năm 2021, DXG ghi nhận 10.089 tỷ doanh thu thuần, cao gấp 3,5 lần năm trước. Lãi ròng sau thuế lên đến 1.595 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với số lỗ 174 tỷ đồng (do trích lập dự phòng chuyển nhượng cổ phần LDG). Tuy nhiên trong kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 công ty dự kiến sẽ không chia cổ tức.

HĐQT cũng dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 26/6/2021. Nguyên nhân do công ty đã sắp xếp được nguồn vốn khác thay thế cho việc huy động vốn từ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.